فال و طالع بینی

فال...طالع بینی...

فال ابجد ازدواج با ماه تولد

مرداد با آبان (8+5)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. نسبت به هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندگانی مرفه و طولانی خواهید داشت. اگر گاه كدورتی پیش بیاید به خاطر حرف نادرست و بدی است كه یكی از شما دو نفر می‎زنید. تعداد فرزندان شما كم خواهند بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوب است.

مرداد با اسفند (12+5)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. موافق و سازگار زندگی می‎كنید و كمتر به اختلاف می‎رسید. عمری را با خوشی و رضایت سپری خواهید كرد و از رفاه و آرامش برخوردار خواهید بود. فرزند زیادی نصیب شما می‎شود. روزهای شنبه و یكشنبه برای شما خوش یمن است .


شهریور با مهر (7+6)

پیوند و شراكت خوبی خواهد بود. پیوسته در توافق و شادمانی به سر برده و رفاه و درآمد خوبی خواهید داشت و به ندرت ممكن است با هم اختلاف پیدا كنید. زندگی خانوادگی خوب همراه با فرزندانی خوب و موفق خواهید داشت. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن خواهد .

مهر با بهمن (11+7)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی و خوشی زندگی می‎كنید. گاه به خاطر مال دنیا با هم كدورت پیدا می‎كنید كه بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. از لحاظ مالی در رفاه خواهید بود. صاحب چند فرزند خواهید بود. روزهای یكشنبه برای شما خوش یمن است .


شهریور با شهریور (6+6)

پیوند و شراكت نامباركی است بهتر است صورت نگیرد. چون همواره در كشمكش و نزاع خواهید بود و در موارد كمی ممكن است سازگاری بین شما وجود داشته باشد. اولاد كم و ناموفق نصیب شما خواهد شد. روزهای شنبه برای شما خوب است .


شهریور با آبان (8+6)

پیوند و شراكت خیلی خوبی نخواهد بود. ابتدای زندگی یا شراكت وضع بهتری خواهید داشت اما اواسط عمر گرفتار سختی می‎شوید. آخر عمر وضع متعادل و بهتر خواهد شد. فرزند كمی خواهید داشت زیرا فرزند برای شما نمی‎ماند. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .


شهریور با دی (10+6)

پیوند و شراكت خوبی نخواهد بود. در زندگی گاه سازگار و خوش و گاهی ناسازگار خواهید بود. هیچ وقت به توافق كامل نمی‎رسید و این بیشتر تقصیر متولد دی خواهد بود. در صورت پیوند فاصله مرگ بین شما چهار سال خواهد بود. روزهای چهارشنبه برای شما خوب است .


مرداد با بهمن (11+5)

 پیوند و شراكت خوبی نخواهید داشت. پیوسته با هم ناسازگاری می‎كنید و زندگی تلخ و سختی خواهید داشت. اگر این پیوند یا شراكت صورت نگیرد بهتر خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوب خواهد بود


مرداد با دی(10+5)

پیوند و شراكت نسبتاً خوبی خواهید داشت. گاه یكی از شما دو نفر ناسازگار می‎شوید ولی زود سازش می‎كنید. اگر كمی بیشتر به هم احترام بگذارید شرایط زندگی بهتری در پیش خواهید داشت. هر چه بیشتر بروید زندگی بهتر و آرام‎تری خواهید داشت. روزهای یكشنبه برای شما خوش یمن است .


مرداد با آذر (9+5)

پیوند و شراكت متوسطی است. در اوایل با هم لجاجت می‎كنید كه بیشتر متولد آذرماه مقصر خواهد بود. متولد مرداد باید تحمل بیشتری از خود نشان دهد. بعد كم و بیش زندگی بهتری خواهید داشت. اولاد كمی خواهید داشت. روزهای یكشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است .


مهر با دی (10+7)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. اغلب سازگار و موافق و مهربان زندگی خواهید كرد. گاه متولد مهر ناسازگاری می‎كند ولی به زودی وضع عادی می‎شود. فرزندی شجاع و هوشمند نصیب شما می‎شود. در هر حال زندگی خوبی را پیش رو خواهید داشت. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب خواهد .

شهریور با بهمن (11+6)

پیوند و شراكت خوبی خواهد بود. با هم موافق و یكدل و سازگار خواهید بود. فرزند كم اما سر به راه خواهید داشت. از لحاظ مالی هر چه جلوتر بروید موقعیت بهتری پیدا می‎كنید. به ندرت ممكن است بین شما كدورت پیش بیاید. روزهای پنجشنبه برای شما خوب است .


مهر با اسفند (12+7)

پیوند و شراكت خیلی خوبی خواهید داشت. پیوسته در زندگی موافق و سازگار و مهربان خواهید بود. تا آنجا كه دیگران بر شما حسادت خواهند كرد. روز به روز موقعیت مالی بهتری پیدا خواهید كرد . فرزندان زیادی خواهید داشت. روزهای یكشنبه برای شما خوش یمن است .


مهر با آذر (9+7)

شراكت و پیوند خوبی نخواهید داشت. با آن كه در ابتدا مطیع و سازگار هستید اما به ترتیب متولد آذر ناسازگار شده گاه حیله‎گری می‎كند و بالاخره باعث جدایی و طلاق می‎شود. اگر زندگی مشترك شما دوام بیاورد صاحب فرزند كمی خواهید شد. روزهای جمعه برای شما خوب است .

مهر با آبان (8+7)

پیوند و شراكت شما میانه است. چون حال متغیری خواهید داشت. گاه سازگار و زمانی ناسازگار خواهید بود. اغلب در حال بگو مگو و مجادله خواهید بود. بیشتر متولد آبان مقصر می‎باشد. صاحب فرزند می‎شوید ولی از فرزند خیری نمی‎بینید. روزهای جمعه برای شما خوب خواهد بود .


مهر با مهر (7+7)

 پیوند و شراكت خوبی نخواهد داشت. در ظاهر موافق و در باطن بدخواه یكدیگر می‎شوید. اگر چه زندگی غیر قابل تحملی نخواهید داشت. با این حال مصلح این است كه این پیوند صورت نگیرد. روزهای سه‎شنبه برای شما خوب است .


شهریور با اسفند (12+6)

 پیوند و شراكت بسیار خوبی است. زندگی خوش و موافق و توام با محبت و یكرنگی خواهید داشت. اغلب در رفاه و آسایش به سر خواهید برد. فرزند كم اما با هوش و فهیم نصیب شما خواهد شد. روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود .


شهریور با آذر (9+6)

 پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. به خوبی ایام را پشت سر خواهید گذاشت و روز به روز برای یكدیگر عزیزتر می‎شوید. از لحاظ مالی نیز به ترتیب شرایط بهتری خواهید داشت. همچنین فرزندان خوبی پرورش خواهید داد. روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .


اردیبهشت با اسفند (12+2)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. نسبت به یكدیگر مهربان بوده و با خوشی زندگی خواهید كرد. تعدادی فرزند خواهید داشت و از جانب آنان به شادی و نشاط دست می‎یابید . روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .


آذر یا دی (10+9)

پیوند و مشارکت خوبی خواهید داشت. اگر چه گاه در بین شما مشاجره و كدورت پیش خواهد آمد اما هر بار فوراً آشتی خواهید كرد. یكی از شما دو نفر از آب صدمه خواهد خورد. در زندگی دارای چند فرزند می‎شوید. عمر متولد دی ماه طولانی‎تر خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

آذر با آذر (9+9)

 پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. اغلب سازگار  و موافق زندگی خواهید كرد. فرزند كمی خواهید داشت كه عمرشان طولانی است. در ابتدای زندگی ممكن است گاه كدورتی پیش بیاید كه به زودی بر طرف  می‎شود. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .


آبان با اسفند (12+8)

شراكت و پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوشی زندگی خواهید کرد. هرگاه قهری پیش بیاید فوراً با هم آشتی خواهید كرد. عجیب این كه مرگ شما دو نفر با هم یا شبیه هم اتفاق خواهد افتاد. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .


آبان با بهمن (11+8)

پیوند و شراكت خوب و موافق و سازگار خواهید داشت. اغلب در توافق و شادمانی به سر خواهید برد. مال و ثروت نسبتاً خوبی به دست خواهید آورد. صاحب فرزندان خوبی می‎شوید. ولی بعضی از آنها در كودكی خواهند مرد. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .


آبان با دی (10+8)

این پیوند و شراكت همراه با توافق سازگاری است. به شرط آن كه متولد دی اهل مدارا باشد. گاه در رفاه مالی و گاه تنگدست خواهید بود. صاحب چند فرزند می‎شوید. كم كم شرایط بهتری پیدا می‎كنید. روزهای سه‎شنبه برای شما خوش یمن است .


اردیبهشت با تیر (4+2)

 پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. در بین شما محبت و توافق خواهد بود. به ندرت ممكن است كدورت پیش بیاید. صاحب چند فرزند می‎شوید و از رفاه نسبی خوبی برخوردار خواهید شد. روزهای جمعه برای شما خوش‎یمن است .


اردیبهشت با مرداد (5+2)

 پیوند خوبی نخواهید داشت. پیوسته در نظر یكدیگر بد جلوه می‎كنید و حرف یكدیگر را نمی‎پذیرید. اغلب دوستان و همكارن از شما در رنج خواهند بود. درآمد خوبی نخواهید داشت. فرزند نیز كم خواهید داشت. یك یا دو تا. روزهای جمعه برای شما خوب است .


اردیبهشت با شهریور (6+2)

پیوند  و شراكت خوبی خواهید داشت و همواره با هم سازگار و مهربان خواهید بود. زندگی خوشی در طالع دارید. ملك و مال خوبی به دست می‎آورید. اگر گاه اختلاف جزئی بین شما پیش بیاید مقصر متولد شهریور خواهد بود. فرزندان شما بیشتر دختر خواهند بود. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است  .

اردیبهشت با مهر (7+2)

پیوند  و شراكتخوبی خواهید داشت. با هم در نهایت آرامش و خوشی زندگی خواهید كرد. كمتر ممكن است بین شما كدورت پیش بیاید. اگر هم پیش بیاید بیشتر از جانب متولد مهر است. با هم زندگی و عمر طولانی خواهید داشت. فاصله مرگ بین شما یك سال خواهد بود. فرزند زیادی خواهید داشت.

اردیبهشت با آبان (8+2)

پیوند  و شراكتو شراكت خوبی خواهید داشت. زندگی خوشی خواهید داشت و در آسایش و رفاه زندگی خواهید كرد. اگر رنجشی هم بین شما پیش بیاید اغلب از جانب متولد اردیبهشت است. اگر كمی خوددار باشید. جز مرگ چیزی بین شما جایی نخواهد انداخت. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن است.

اردیبهشت با آذر (9+2)

 پیوند و شراكت خوب و زندگی خوب و عمر طولانی خواهید داشت. با هم به مهربانی زندگی می‎كنید و طاقت جدایی یكدیگر را نخواهید داشت. پول خوبی به دست می‎آورید و در آخر ثروت خوبی اندوخته خواهید داشت. روزهای یكشنبه و دوشنبه برای شما خوش یمن است . 

خرداد با تیر (4+3)

 پیوند و شراكت شما میانه است. نه چندان خوب و نه چندان بد. گاه با هم سازگار و موافق و گاه در جنگ و ناسازگار خواهید بود. معمولاً بین جنگ و آشتی فاصله زیادی ندارید. اغلب تقصیر با متولد خرداد است. روزهای چهارشنبه با شما سازگار است . 

اردیبهشت با بهمن (11+2)

پیوند بسیار خوبی خواهد بود. با هم به توافق و شادمانی زندگی خواهید كرد. هم خودتان و هم فرزندانتان در رفاه خواهید بود. گاه تقصیر و گناهی از جانب متولد اردیبهشت سر می‎زند كه لازم است مراقب اعمال خود باشد . 

آبان با آذر (9+8)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. سازگار و مطیع و مهربان با هم زندگی كرده هرگز از هم جدا نمی‎شوید سراسر زندگی را به خوبی طی می‎كنید. فقط باید از آب پرهیز كنید. زیرا آب موجب مرگ یكی از شما دو نفر خواهد شد. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن است.

خرداد با خرداد (3+3)

پیوند و شراكت شما خوب است. ممكن است در اوایل خیلی خوب نباشد اما به ترتیب شرایط بهتر و بهتر می‎شود و انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎كنید و این تا آخر عمر پایدار خواهد بود. اولاد خوش قدم و نیك سیرتی نصیب شما می‎شود. روزهای شنبه و چهارشنبه خوش یمن است.

آذر با بهمن (11+9)

پیوند و شراكت خوبی نخواهید داشت. زیرا پیوسته در سوءظن و مخالفت با یكدیگر به سر خواهید برد. بیشتر مقصر متولد آذر است. در صورت ازدواج صاحب چند فرزند می‎شوید كه بعضی از آنها خواهند مرد. بهتر است این ازدواج و شراكت صورت نگیرد. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوب است.

آذر با اسفند (12+9)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. زندگی سازگار و موافق با عمری طولانی خواهید داشت. مال و ثروت خوبی نصیب شما می‎شود. تعدادی فرزند خواهید داشت كه بیشتر پسر خواهند بود. اگر چه بعضی از آنها به بیماری سختی گرفتار می‎شوند اما به سلامت و عافیت می‎رسند. روزهای شنبه و یكشنبه یمن است.

دی با دی (10+10)

 پیوند و شراكت خوبی نخواهید داشت . چون سخت نسبت به هم ناسازگار بوده پیوسته در جنگ و جدال به سر خواهید برد. صاحب فرزند كم می‎شوید. در زندگی رفاه و درآمد خوبی نخواهید داشت. بهتر است این پیوند صورت نگیرد. روزهای شنبه و یكشنبه برای شما خوب است . 

دی با بهمن (11+10)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. با هم مهربان و سازگار و موافق بوده روز به روز برای هم عزیزتر می‎شوید. تا آخر عمر از هم جدا نخواهید شد و عمری طولانی خواهید داشت. دارای چند فرزند می‎شوید و درآمد خوبی نیز خواهید داشت. روزهای جمعه و یكشنبه برای شما خوب یمن است.

دی با اسفند (12+10)

پیوند و مشاركت خیلی خوبی خواهید داشت. پیوسته سازگار و موافق هم بوده روز به روز از لحاظ مالی نیز در ترقی و رفاه بیشتری قرار می‎گیرید. تا آنجا كه ممكن است حسادت دیگران را موجب می‎شوید. در ضمن دارای چندین فرزند می‎شوید. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .

بهمن با بهمن (11+11)

پیوند و مشاركت شما میانه است. ابتدا موافق و سازگار خواهید بود. ولی به ترتیب ناسازگار شده كم و بیش در اختلاف و كدورت به سر خواهید برد. بیشتر متولد مرد بهن مقصر خواهد بود. باید هر دو خویشتندار باشید. فرزندان شما كم خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است.

بهمن با اسفند (12+11)

پیوند و شراكت متوسطی خواهید داشت. ابتدا موافق و سازگار هم بوده اما بعد بین شما مشاجره و گفتگو پیش خواهد آمد كه اغلب عامل آن دیگران خواهند بود. اگر خویشتندار باشید كم كم شرایط مناسب‎تر خواهد شد. در زندگی صاحب چد فرزند می‎شوید. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .

اسفند با اسفند (12+12)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. اغلب نسبت به هم سازگار و موافق  بوده و از رفاه نسبی نیز برخوردار خواهید شد. گاه بین شما كدورت و اختلاف پیش می‎آید كه بهتر است هر دو خویشتندار باشید. روزهای جمعه و شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

آبان با آبان (8+8)

پیوند و شراكت خوبی نخواهید داشت. زندگی شما پیوسته با اختلاف عصبانیت و ناسازگاری همراه است. فرزند زیاد اما بعضاً ناصالح خواهید داشت. بهتر است این پیوند انجام نگیرد. روزهای یكشنبه روز خوبی برای شماست . 

اردیبهشت با دی (10+2)

پیوند و شراكت شما خوب است. اغلب با هم سازگار خواهید بود. اگر گاه اختلافی پیش بیاید مقصر اغلب متولد دی خواهد بود. از لحاظ مالی رفاه نسبی خواهید داشت. فرزند كم در طالع دارید. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است . 

فروردین با شهریور (6+1)

پیوند یا شراكت خوبی خواهید داشت. در اغلب امور با هم سازگار و موافق خواهید بود. اگر هم اختلافی پیش بیاید از جانب متولد فروردین خواهد بود. متولد شهریور عمر بیشتری خواهد داشت. اما از ناحیه شكم دچار یك بیماری سخت می‎شود. در زندگی صاحب چند فرزند می‎شوند .

خرداد با مرداد (5+3)

پیوند و شراكت خوبی نخواهید داشت. اغلب نسبت به هم ظنین و بدگمان می‎شوید. اگر بدینی و كینه‎توزی را كنار بگذارید این پیوند یا شراكت بهتر خواهد شد. البته متولد مرداد بایستی بیشتر مدارا كند. در ضمن فرزند كمی خواهید داشت .

اردیبهشت با خرداد (3+2)

پیوند یا شراكت خوبی نخواهید داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و حتی ممكن است كارتان به جدایی و طلاق بكشد. اگر صاحب فرزند شوید فرزند خوبی نصیبتان خواهد شد. روزهای جمعه برای شما خوش یمن است .

اردیبهشت با اردیبهشت (2+2)

پیوند خوبی خواهید داشت. با هم به خوبی زندگی خواهید كرد. در میان شما اختلاف جدی پیش نمی آید. اما بایستی مراقب حسادت دیگران باشید. روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود . 

فروردین با اسفند (12+1)

پیوند  یا شراكت خوبی خواهید داشت. با هم صادق نبوده به دشمنی با هم رفتار خواهید كرد . بیشتر اوقات به چای محبت و سازگاری با خشم و عصبانیت با هم برخورد می‎كنید. مقصر اصلی متولد فروردین است. این پیوند اگر صورت نگیرد بهتر است. روزهای یكشنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است.

فروردین با بهمن (11+1)

پیوند یا شراكت خوبی نخواهند داشت. اغلب به خاطر سوء ظن در مشاوره خواهید بود. گاه با هم لجاجت می‎كنید. تقصیر بیشتر با متولد بهمن است. اگر صاحب فرزند شوید فرزند شما نافرمان خواهد بود. متولد بهمن عمر بیشتری خواهد كرد. روزهای سه‎شنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .

فروردین با اردیبهشت (2+1)

بین شما به عنوان شریك یا همسر ابتدا متوسط و میانه است اما با گذشت زمان این سازگاری بهتر و بیشتر می‎شود. در واقع در ابتدا گاه سازگار و گاه ناسازگار خواهید بود. اما حتی اگر جدایی هم بین شما پیش بیاید دوباره به هم می‎پیوندید. روزهای سه‎شنبه برای شما خوش یمن است.

خرداد با شهریور (6+3)

پیوند و شراكت شما بسیار خوب است. با هم سازگار و متفق خواهید بود. اگر گاه جزئی كدورت هم پیش بیاید دیگران عامل آن خواهند بود. به دلیل شرایط و موقعیت متولد خرداد فرزندی نخواهید داشت یا تعداد یك یا دو فرزند بیشتر نخواهید داشت. روزهای چهارشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است. 

فروردین با مهر (7+1)

ابتدای ازدواج یا شراكت زندگی و شرایط خوبی خواهید داشت. اما به ترتیب شرایط بهتر شده و در آخر عمر زندگی خوبی خواهید داشت. باید از دروغ گفتن پرهیز كنید چون صدمه خواهید دید. با این حال درآمد خوبی خواهید داشت و یكی از شما دو نفر به زیارت مكه می روید.

فروردین با آذر (9+1)

پیوند یا شراكت خوبی خواهید داشت. هرگز با هم نزاع و اختلافی نخواهید داشت. اولاد كمی نصیب شما می‎شود. شاید یكی یا دو تا. رابطه حسنه بین شما گاه موجب حسادت برخی می‎شوند. باید مراقب افراد حسود باشید. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .

فروردین با مرداد (5+1)

 پیوند شما توأم با شادی و خرمی است و زندگی راحتی با هم خواهید داشت. از لحاظ درآمد و ثروت موقعیت خوبی خواهید داشت. اگر دارای فرزند پسر شوید ممكن است باقی نماند و متولد مرداد عمر طولانی‎تری خواهد داشت. روزهای شنبه و سه‎شنبه برای شما خوش یمن است .

فروردین با تیر (4+1)

بین شما دو نفر مشكل است. مدتی جنگ و ستیز خواهید داشت و حتی ممكن است کارتان به جدایی بكشد. درآمدتان كم و اكثر اوقات در سختی و ناراحتی به سر خواهید برد. به ندرت ممكن است صاحب ملك و زمین شوید. در ضمن فرزند خوبی ممكن است نصیب شما شود.

فروردین با خرداد (3+1)

با هم پیوند كنید گاه سازگار و خوش گاه ناسازگار خواهید بود. بیشتر اوقات بین شما رنجش و تلخی پیش خواهد آمد. صلح بین شما هم به خاطر یك ملك موروثی خواهد بود. عامل ناسازگاری بیشتر متولد خرداد خواهد بود. در واقع پیوند شما ابتدا خوب اما به مرور بد می شود.

فروردین با فروردین (1+1)

پیوند شما با دوام و پایدار خواهد بود. همواره با هم سازگار و مهربان خواهید بود. روزی فراوان و اولاد زیاد خواهید داشت. به ندرت بین شما اختلافی پیش می‎آید. آن هم اغلب بر اثر تحریك و حسادت دیگران خواهد بود. در چنین وقتی كافی است كمی صبور باشید تا مشكل ایجاد نشود.

مرداد با مهر (7+5)

پیوند یا شراكت شما متوسط است. اغلب ناموافق و ناسازگار خواهید بود. بیشتر مقصر متولد مرداد است و باید از خود خویشتنداری بیشتری نشان دهد. فرزندان كمی خواهید داشت اما آنها در رفاه و آرامش خواهند بود. روزهای یكشنبه و سه‎شنبه برای شما خوب است .

فروردین با دی (10+1)

 پیوند یا شراكت خوبی خواهید داشت. اما گاه افراد حسود و بدخواه بین شما كدورت به وجود می‎آورند. متولدین دی ماه بایستی بیشتر مراقب باشد. و تحت تأثیر قرار نگیرد. زیرا اگر كدورت دوام پیدا كند صدمه خواهید دید. روزهای جمعه برای شما خوش یمن خواهد بود .


فروردین با آبان (8+1)

در این پیوند دائم در حال نزاع خواهید بود. مردم از دست و زبان شما اغلب ناراضی خواهند بود. عامل ناسازگاری بیشتر متولد آبان ماه است. در زندگی درآمد خوبی خواهید داشت اما فرزندان خوبی تربیت نخواهید كرد. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .


تیر با مهر (7+4)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت.با هم سازگار و موافق و مهربان خواهید بود. هر چه بیشتر بروید انس و الفت بیشتری با هم پیدا می‎كنید. اگر هم گاه اختلاف یا كدورتی هم پیش بیاید. به زودی بر طرف می‎شود. كه البته بیشتر مقصر متولد مهر خواهد بود. فرزندان زیادی خواهید داشت.

تیر با اسفند (12+4)

شراكت و پیوند گرمی خواهید داشت. با هم رفیق و سازگار بوده با احترام زندگی خواهید كرد. در اغلب امور صبور و استوار بوده و مصلحت یكدیگر را در نظر می‎گیرید. تعداد فرزندان شما كم است زیرا فرزند برای شما نمی‎ماند. روزهای یكشنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .


تیر با بهمن (11+4)

 پیوند و شراكت خیلی خوبی است. با هم در توافق و مهربانی زندگی می‎كنید. پول و موقعیت خوبی به دست خواهید آورد. فرزندان خوشبخت و موفقی خواهید داشت. به ندرت ممكن است بین شما كدورت یا دلخوری پیش بیاید. روزهای شنبه و پنجشنبه برای شما خوش یمن است .


مرداد با مرداد (5+5)

پیوند و شراكت شما متوسط خواهد بود. گاه سازگار و گاهی ناسازگار خواهید بود. صدمه یا جراحتی به یكی از متولدین مرداد وارد می‎شود كه دو تا شش ماه در او باقی می‏ماند. یكی از متولدین مرداد كارمند دولت خواهد بود. روزهای یكشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .


مرداد با شهریور (6+5)

شراكت یا ازدواج ابتدا موافق و سازگار خواهید بود. اما بعد متولد مرداد ناسازگار شده با هم خصومت و مجادله می‎كنید. حتی ممكن است یكی بر دیگری آسیب برسانید. آن وقت از یكدیگر جدا زندگی كنید و مدتی در مشكلات و گرفتاری به سر ببرید.  

خرداد با مهر (7+3)

 پیوند و شراكت خیلی خوبی خواهید داشت. سود زیادی به یكدیگر می‎رسانید. زندگی خوش و سعادتمندی خواهید داشت. اگر اختلاف جزئی پیش بیاید مقصر متولد خرداد است. تعداد فرزندان شما كم خواهد بود. روزهای چهارشنبه برای شما خوش یمن است .

تیر با آذر (9+4)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. در اكثر موارد با هم موافق بوده و زندگی خوب و راحتی در پیش خواهید داشت. بعد از سه سال خصومتی بین شما پیش می‎آید كه به زودی برطرف می‎شود. تعدادی فرزند در طالع شما دیده می‎شود. روزهای شنبه برای شما خوش یمن خواهد بود .

تیر با آبان (8+4)

پیوند یا شراكت خوبی نیست بهتر است صورت نگیرد. زندگی تلخ و توأم با فتنه و فساد خواهید داشت. مال و روزی كمی نصیب شما می‎شود. در صورت فرزندار شدن فرزندان نافرمانی خواهید داشت. روزهای شنبه برای شما خوب است .


تیر با دی (10+4)

پیوند و شراكت نسبتاً خوبی است. ابتدای زندگی یا شراكت رفاه نسبی خواهید داشت. اندكی خصومت بین شما پیش می‎آید كه بیشتر مقصر متولد تیر خواهد بود. اما كم كم رفاه بیشتری پیدا می‎كنید و با هم زندگی خوب و طولانی خواهید داشت. روزهای شنبه و یكشنبه برای شما خوش یمن است. 

تیر با شهریور (6+4)

پیوند و شراكت شما متوسط است. حفظ ظاهر می‎كنید اما توافق و محبت پایداری نسبت به هم نخواهید داشت. فرزندان شما هم زندگی متوسطی خواهند داشت. عمر متولد تیر بیشتر خواهد بود. روزهای شنبه برای شما خوش یمن است .

تیر با مرداد (5+4)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. با هم سازگار و موافق و خوشبخت خواهید بود. در این پیوند به سعادت و خوشی دست می‎یابید. به ندرت ممكن است بین شما كدورت پیش بیاید. در زندگی صاحب چند فرزند می‎شوید وروزهای یكشنبه و جمعه برای شما خوش یمن است .


تیر با تیر (4+4)

پیوند و شراكت خوبی نخواهید داشت. اغلب با هم ناسازگار بوده و زندگی را بر خود تلخ می‎كنید. اگر این پیوند و شراكت صورت نگیرد بهتر است. زیرا ممكن است منجر به جدایی و طلاق شود. روزهای یكشنبه و چهارشنبه برای شما خوب است .


خرداد با اسفند (12+3)

 پیوند و شراكت خیلی خوبی خواهید داشت. پیوسته سازگار و مطیع هم خواهید بود. از لحاط مادی در رفاه و آسایش خواهید بود و بیشتر عمرتان را با خوشی سپری خواهید كرد. تعداد فرزندان شما كم خواهد بود. روزهای پنجشنبه برای شما خوش یمن است .


خرداد با بهمن (11+3)

پیوند و شراكت نه چندان خوب و نه چندان بد خواهید داشت. گاه بین شما خصومت و اختلاف پیش می‎آید كه عامل آن حسودان و بدگویان هستند. افراد بیگانه را به منزل راه ندهید و به هر كس اعتماد نكنید. شما صاحب چند فرزند كه بیشتر پسر خواهد بود می‎شوید.

خرداد با دی (10+3)

پیوند و شراكت خوبی خواهید داشت. اغلب موافق و مطیع هم بوده به خوبی زندگی خواهید كرد. به ندرت ممكن است اختلاف جدی بین شما پیش بیاید كه آن هم به زودی برطرف می‎گردد . روزهای یكشنبه برای شما خوب خواهد بود .


خرداد با آذر (9+3)

پیوند و شراكت شما میانه است . بیشتر در قهر و ستیز زندگی خواهید كرد. اغلب مقصر متولد خرداد است. یك تا دو فرزند نصیب شما می‎شود. متولد خرداد عمر طولانی خواهد داشت. روزهای شنبه و یكشنبه برای شما خوش یمن است .


خرداد با آبان (8+3)

پیوند و شراكت شما میانه است. گاه با هم خوش و سازگار هستید و گاه ناسازگار. باید هر دو مراقب گفتار و زبانتان باشید اگر كار و زندگی شما با خوشی و موفقیت توأم باشد. در زندگی صاحب فرزند نیز خواهید شد. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برای شما خوب است .+ نوشته شده در  جمعه ۲۲ بهمن۱۳۸۹ساعت 9:44 AM  توسط نگار  |